Series home in Birmingham

Series home & bullet; Public Feed

เด็กกับปัญหาติดการพนัน

| 0 comments

เด็กกับการติดพนัน

ความสนุกและความตื่นเต้นในการเล่นเสี่ยงเพื่อเงินเพียงไม่กี่บาทของเด็กๆอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เราคาดไม่ถึง ในอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้ที่มีปัญหาการติดพนันขั้นรุนแรง (Pathological Gamblers) ส่วนใหญ่มักเริ่มเล่นการพนันตั้งแต่อายุยังน้อย เด็กกับการติดพนันเริ่มกลายเป็นปัญหาที่พบบ่อยขึ้น การเสพติดการเล่นพนันถือเป็นปัญหาหลักที่หลายๆประเทศกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากการแทงบอลออนไลน์มีผลกระทบหลายอย่าง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับในครอบครัว ไปจนถึงระดับสังคม และมีผลกระทบมากกว่าที่หลายคนคาดคิด เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการพนันที่ถูกกฎหมายได้เกือบทุกรูปแบบทั้งที่มีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย ที่สำคัญมีผู้ปกครองเพียงแค่ร้อยละ 5 ที่พยายามจะหยุดบุตรหลานของตัวเองจากพฤติกรรมเหล่านี้ ในขณะที่ผู้ปกครองเกือบทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันบุตรหลานของตัวเองจากยาเสพติดมากกว่า นอกจากนั้นเด็กและเยาวชนยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันและมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ร่วมด้วยเช่น การสูบบุหรี่ ยาเสพติด การใช้ความรุนแรง เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่าการเล่นพนันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงประเภทแรกๆ ที่เด็กและเยาวชนเข้าไปข้องเกี่ยว ก่อนที่จะทดลองใช้สารเสพติด หรือมีพฤติกรรมอื่นๆที่ไม่เหมาะสม งานวิจัยหลายชิ้นยังบ่งชี้อีกด้วยว่า ผู้ใหญ่ที่มีปัญหาติดการพนันขั้นรุนแรงมักเริ่มเล่นการพนันเมื่ออายุยังน้อย แม้ว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าไปข้องแวะกับการพนันไม่ได้มีปัญหาการติดพนันแต่ก็พบว่า มีเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจากการพนันในอัตราสูงถึงร้อยละ 3-8 ซึ่งสูงกว่าผู้ใหญ่ถึง 2-4 เท่า แต่ทว่าเด็กและเยาวชนมีอัตราการเข้ารับการช่วยเหลือปัญหาการพนันน้อยกว่าผู้ใหญ่ โครงการให้การศึกษาเชิงป้องกันของประเทศต่างๆที่มีเป้าหมายในการป้องกันเด็กจากการพนัน พบว่า การให้การศึกษาด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม ในช่วงวัยที่เหมาะสมถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของการพนัน ดังนั้นโรงเรียนและสถานศึกษาจึงมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนัน นอกเหนือไปจากครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องทำงานในลักษณะร่วมมือกัน เพื่อให้สังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากการพนันในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้อง และลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการพนันให้เหลือน้อยที่สุด ประเทศเหล่านี้มีการพัฒนามอบบทบาทให้โรงเรียนเป็นสถานที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหานั้น ด้วยการบูรณาการข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป โดยอาจจะบรรจุไว้ในวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์หรือสุขศึกษาด้วยก็ได้

Leave a Reply